Adventní tombola

Podmínky adventní tomboly

Pravidla Tomboly

“Adventní tombola – 4 losování, v každém losování rozdáváme 6 dárků. Losujeme vždy následující pondělí po každé adventní neděli.”

Advivum s.r.o., 27.12.2020

Pořadatel tomboly: Advivum s.r.o., Na Příkopě 22, 110 00 Praha 1, IČ:26449765

 

  1. DOBA TRVÁNÍ TOMBOLY:

Tombola je realizována v termínu 27. 12. 2020 – 21. 12. 2020 (včetně uvedených dnů) na území České republiky.

  1. PODMÍNKY ÚČASTI:

Tomboly se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

Z účasti v Tombole jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora, všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.

Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky. 

  1. PRAVIDLA TOMBOLY:

Podmínkou účasti v Tombole je vytvoření objednávky v Advivum s.r.o. od 15.10.2020 – 18.12.2020, za každou objednávku produktů společnosti Advivum s.r.o. jde mail objednatele do slosování. 

Slosování proběhne každé následující pondělí po adventní neděli, tedy v datumech 30.11.2020, 7.12.2020,14.12.2020, 21.12.2020

  1. VÝHRY V SOUTĚŽI:

Dárků v soutěži je celkem 24, při jednom termínu losování vyhraje 6 výherců. Dárky jsou: 

30.11.2020 – SKLENIČKA RIESLING WINGS, SKLENIČKA PINOT NOIR, 2x ZLATÝ OTVÍRÁK ADVIVUM, 2x ANTIOX A STOPPER 

7.12.2020 – SKLENIČKA RIESLING WINGS, SKLENIČKA PINOT NOIR, 2x ZLATÝ OTVÍRÁK ADVIVUM, 2x ANTIOX A STOPPER

14.12.2020 – SKLENIČKA RIESLING WINGS, SKLENIČKA PINOT NOIR, DECANTER PERFORMANCE, ZLATÝ OTVÍRÁK ADVIVUM, 2x ANTIOX A STOPPER 

21.12.2020 – SKLENIČKA RIESLING WINGS, SKLENIČKA PINOT NOIR, ZLATÝ OTVÍRÁK ADVIVUM, 2x ANTIOX A STOPPER 

Výherce soutěže bude kontaktován e-mailem nejpozději do konce týdne, ve kterém proběhlo losování.

Výherce bude vyzván, aby si výhru vyzvedl v prodejně Advivum Wine Bar & Glass Shop – v zahradě Slovanského domu, Na Příkopě 22, Praha 1 110 00 .

Výhry z této Tomboly nelze převést na jiné osoby.

  1. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Pořadatel Tomboly si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění. Účastí v této Tombole dává každý Soutěžící Pořadateli a Organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu Tomboly, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele či Organizátora, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli či Organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel či Organizátor porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

  1. DALŠÍ PRAVIDLA:

V ostatním se Tombola a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem či Organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání tomboly.

Účast v Tombole je dobrovolná a účastník svou účastí v Tombole vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího z Tomboly.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Tomboly zveřejněna v elektronické podobě na  webu https://www.advivum.cz/

V Praze dne  27. 11. 2020

Jsme výhradní distributor značek

Kde nás
najdete

Zobrazit na mapě

Jak to u nás vypadá